SK Erotica – Gã nhiếp ảnh kiên định với Nude Art

6 min


-1

Nhiếp ảnh luôn luôn là một nghề hấp dẫn với mọi người, nhất là với giới trẻ.

Để đạt được ước mơ đó của mình chỉ đam mê thôi chưa đủ.

Và với bộ môn khó như Nude Art thì có vẻ sẽ làm nhiều bạn trẻ phải lắc đầu, bởi đã là nghệ thuật thì không có đường đi ngắn nhất. Chỉ có sự khổ luyện và kiên định mới có thể khiến người ta bền bỉ với đam mê này,

Và SK Erotica là một người như thế.

Không dài dòng nữa, mời các độc giả của Nude – chuyên mục Nude Đời Thường ngồi xuống, thư giãn và tận hưởng các tác phẩm của kẻ nhiếp ảnh bán linh hồn cho nghệ thuật SK Erotica

nudevn SK Erotica 1
nudevn SK Erotica 1
nudevn SK Erotica 2
nudevn SK Erotica 2
nudevn SK Erotica 3
nudevn SK Erotica 3
nudevn SK Erotica 4
nudevn SK Erotica 4
nudevn SK Erotica 5
nudevn SK Erotica 5
nudevn SK Erotica 6
nudevn SK Erotica 6
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 4
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 4
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 5
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 5
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 6
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 6
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 7
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 7
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 8
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 8
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 9
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 9
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 10
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 10
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 11
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 11
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 12
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 12
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 13
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 13
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 14
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 14
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 15
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 15
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 16
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 16
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 17
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 17
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 18
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 18
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 19
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 19
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 20
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 20
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 21
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 21
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 22
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 22
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 23
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 23
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 24
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 24
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 26
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 26
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 27
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 27
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 28
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 28
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 29
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 29
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 30
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 30
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 31
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 31
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 32
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 32
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 33
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 33
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 34
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 34
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 35
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 35
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 36
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 36
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 37
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 37
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 38
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 38
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 39
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 39
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 40
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 40
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 41
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 41
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 42
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 42
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 43
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 43
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 44
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 44
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 45
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 45
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 46
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 46
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 47
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 47
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 48
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 48
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 49
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 49
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 50
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 50
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 51
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 51
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 52
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 52
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 53
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 53
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 54
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 54
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 55
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 55
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 56
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 56
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 57
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 57
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 58
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 58
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 59
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 59
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 60
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 60
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 61
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 61
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 62
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 62
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 63
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 63
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 64
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 64
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 65
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 65
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 66
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 66
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 67
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 67
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 68
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 68
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 69
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 69
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 70
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 70
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 71
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 71
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 72
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 72
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 73
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 73
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 74
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 74
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 75
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 75
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 76
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 76
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 77
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 77
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 1
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 1
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 2
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 2
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 3
SK Erotica nude vn ga nhiep anh ban minh cho nghe thuat 3

Và nếu bạn cảm thấy thích gã nghệ sĩ này, hoặc bạn là nữ và muốn hợp tác – tìm một nhiếp ảnh gia có tâm và chuyên môn về Nude Art, bạn sẽ muốn theo dõi gã qua:

Twitter: https://twitter.com/sankis91265903

Xin chào và chúc các độc giả một ngày thật vui.

Đừng bỏ qua chuyên mục Nude Đời Thường


Like it? Share with your friends!

-1

What's Your Reaction?

confused confused
3
confused
fail fail
2
fail
fun fun
2
fun
geeky geeky
1
geeky
hate hate
1
hate
lol lol
1
lol
love-1 love-1
0
love-1
omg omg
3
omg
win win
2
win
love love
2
love
Nguyễn Võ Đình Nhi
Nào ai ngờ, ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch ấy lại là một tâm hồn "phóng khoáng" và "nóng bỏng" không kém. Đình Nhi say mê thời trang, say mê nghệ thuật, và say mê cả những đường cong cơ thể đầy quyến rũ của các nữ nhân xinh đẹp.
The website have adult content, you need to make sure :

- Understanding of Laws of the Country, regulations of Internet, Google, DMCA,...

- You only use pornographic content for personal lust, does not affect others.

- We have the right and responsibility to protect women and children, prevent sexual abuse.

- You are over 18 years old and will be responsible for your actions.
Please read the Terms of Service, before accessing the website content.